VOORWAARDEN

ALGEMEEN

DE PRIJS VAN DE PLAATSING BINNEN EEN STRAAL VAN

25 KM ROND WAARSCHOOT IS AFHANKELIJK VAN DE
GROOTTE VAN DE INSTALLATIE.
BUITEN EEN STRAAL VAN 25 KM WORDT  € 0,80/KM
BIJGEREKEND.

PRIJS EXCLUSIEF 21% B.T.W.

BIJ AFHALING VAN GOEDEREN GELIEVE INDENTITEITSKAART BIJ TE HEBBEN EN CONTANT TE BETALEN

GELIEVE ONMIDDELLIJK CONTACT OP TE NEMEN BIJ DEFECT VAN EEN TOESTEL, ZODAT ER ACHTERAF GEEN DISCUSSIE MOGELIJK IS

BIJ EEN KAPOTTE LAMP WORDT DE NIEUWE LAMP AANGEREKEND AAN 50%

DE PRIJZEN KUNNEN OP ELK MOMENT ZONDER
VOORAFGAANDE VERWITTIGING GEWIJZIGD WORDEN
DE PRIJZEN IN DEZE PRIJSLIJST GELDEN VOOR EEN
HUURPERIODE VAN 1 DAG.

VERVOER VAN HET MATERIAAL MAG ENKEL GEBEUREN
IN EEN GESLOTEN VOERTUIG.

ALGEMENE VERKOOPS – EN VERHUURVOORWAARDEN VAN S2

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN S2  

ART 1.TOEPASSING: op alle bestellingen en overeenkomsten van S2 zijn de hierna beschreven voorwaarden van toepassing. De ondertekening van de offerte en/of bestelbon door de klant, houdt in dat de klant kennis heeft genomen van en instemt met de Algemene Voorwaarden (hierna genoemd AV) en impliceert dat de klant afstand doet van zijn eigen voorwaarden. Iedere afwijking moet, om geldig te zijn, schriftelijk vermeld worden en uitdrukkelijk door alle partijen zijn aangenomen. Een organisator van een bepaald evenement die gebruik maakt van de goederen van S2 wordt gelijkgesteld als huurder, onderworpen aan de algemene huurvoorwaarden. Het huren van goederen door een minderjarige kan enkel mits schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een/de ouder(s) of voogd. Dienaangaande is/zijn de ouder(s) of de voogd persoonlijk aansprakelijk

ART 2.RESERVATIE & ANNULERING: gebeurt middels het nemen van een optie hetwelk enkel schriftelijk door de huurder kan worden opgegeven. S2 heeft ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Annulering is kosteloos indien aan S2 meegedeeld eerder dan op de 3de dag voor de aanvang van de huurperiode. Indien later, zal de huurprijs voor 100 % worden aangerekend.

ART 3.OFFERTES/PRIJZEN: een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De door S2 verstrekte prijzen en/of modaliteiten n.a.v. een offerte aanvraag vanwege de klant worden gegeven zonder enige verbintenis vanwege S2. Gegevens, voorwaarden en prijzen voorkomend in catalogi, advertenties, prijslijsten, nieuwsbrieven of op de website van S2 hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding waaraan S2 ten allen tijde wijzigingen mag aanbrengen. De klant dient de offerte te hand – en te dagtekenen en deze terug te sturen naar S2.De huurder wordt geacht de door S2 gehanteerde verhuurtarieven – zoals vermeld op de website – te kennen en daarmee akkoord te gaan.

ART 4.HUURPERIODE & ONDERVERHUUR: het materiaal wordt verhuurd voor één gehele periode van minstens 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode wordt vastgesteld bij bestelling en vangt aan op het tijdstip waarop het volgens de overeenkomst gehuurd materiaal het magazijn van S2 verlaat en eindigt op het tijdstip waarop het gehuurd materiaal weer terugkomt in dat magazijn. Verlenging van de huur is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van S2, rekening houdend met een wijziging van de overeengekomen verhuurprijs. De huurder mag in geen geval het materiaal in bruikleen geven of onderverhuren aan derden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door S2 toegestaan, waarbij in zulks geval de oorspronkelijke huurder volledig verantwoordelijk blijft voor het materiaal, alsook betaling.

ART 5.WAARBORGSOM: de huurwaarborg, welke bij het aangaan van de huur kan gevraagd worden, dient voorafgaand aan de eigenlijke huur betaald te worden en is bestemd ter garantie van de diverse verplichtingen van de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met deze waarborgsom, evenals kosten van herstelling, …

ART 6.LEVERING EN LOCATIE: de levering van de goederen gebeurt principieel in de magazijnen van S2 , op rekening en risico van de huurder , waar bij niet – stipte afhaling de huurprijs integraal verschuldigd blijft. Het vervoer van het materiaal dient te geschieden in een daartoe capabel voertuig. Indien overeengekomen dat de goederen worden geleverd, zal S2 ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de leveringstermijn kan echter nooit, ook niet na in gebreke stelling, aanspraak geven op schadeloosstelling. De locatie en organisatie van het evenement dient conform de wettelijke bepalingen te zijn.  De huurder dient  dan ook o.m. na te zien of de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijke normen en geschikt zijn voor de gehuurde elektrische toestellen, alle mogelijke voorzieningen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen, in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden, te zorgen voor de nodige vergunningen,… Kosten (herstelling en verlies van inkomsten) welke voortvloeien uit schade door overbelasting van het net, elektriciteitspannes, waterschade, brandschade,   …  zijn dan ook volledig ten laste van de huurder  S2 heeft steeds het recht de plaats waar het gehuurde materiaal zich bevindt of gebruikt wordt te bezoeken zonder hiervoor enige inkom te betalen. Indien er tijdens zo’n bezoek onregelmatig gebruik van het materiaal wordt vastgesteld, is S2 gerechtigd het verhuurde materiaal onmiddellijk terug mee te nemen, zonder evenwel de huursom terug te moeten betalen.

ART 7.GEBRUIK: S2 verbindt er zich toe de materialen in goed werkende staat te verhuren. De huurder erkent de goederen in perfecte staat van werking te hebben ontvangen, verbindt zich ertoe als goede huisvader zorg te dragen voor het betreffend materiaal, tevens het materiaal enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het ontworpen is  en te zorgen voor een passende en veilige opslag ervan. Onder geen enkel beding is het de huurder toegestaan de merknamen, stickers, logo’s of serienummers van S2 te verwijderen of onleesbaar te maken.

ART 8;GEBREKEN, SCHADE & MELDINGSPLICHT: De huurder wordt geacht iedere tekortkoming/gebrek vastgesteld aan de in huur gegeven goederen, onverwijld telefonisch ter kennis te brengen van S2. Bij gebrek aan dusdanige kennisgeving, zal geen enkele klacht, noch opmerking worden aanvaard noch enige vermindering of niet –betaling van de huursom aanvaard worden en zal de herstelling dienen te gebeuren op kosten van de huurder. Het is de huurder geenszins toegestaan zelf herstellingen uit te voeren aan het materiaal, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In geval van diefstal, beschadiging, verlies van de goederen,… door de huurder, door derden of door overmacht is de huurder als enige aansprakelijk. Bij verlies of diefstal dient de huurder de nieuwwaarde van het materiaal onmiddellijk te vergoeden, onafhankelijk van het feit dat klacht zal worden neergelegd bij de bevoegde politionele diensten. Alle kosten voor eventuele herstellingen of reconditionering zullen aan de normaal geldende herstelprijs (onderdelen in natura + transport + werkuren) in rekening worden gebracht.

ART 9.VERZEKERINGEN: de huurder verklaart zich akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het ogenblik dat deze het magazijn verlaten. Niets belet de huurder evenwel zelf een dekkende verzekering af te sluiten.

ART 10.FACTUREN , WANBETALING & TERUGBRENGEN MATERIAAL: de huurprijs is initieel contant betaalbaar, netto en zonder korting, dit op het ogenblik van afhaling of levering van de gehuurde goederen, behoudens andersluidende overeenkomst. Bij een eventuele betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van S2. Bij ongemotiveerd gemis aan betaling op de vervaldag van de factuur, vervallen alle eventuele toegestane kortingen en betalingsmodaliteiten en is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het nog verschuldigd bedrag ten belope van 10 % per jaar. Bovendien zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 €. Deze vergoedingen blijven verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Het gehuurde materiaal moet door de huurder aan het magazijn van S2 worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode een einde neemt, zoals vermeld op de bestelbon of op de offerte. Indien zulks niet het geval zal de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd zijn. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding zonder enige aanmaning noch voorafgaandelijke ingebrekestelling de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt. Indien geen datum tot terugbrenging zou overeengekomen zijn, wordt het gehuurde materiaal beschouwd als gehuurd voor 1 dag. Bij diefstal, verlies, pertinente weigering tot teruggave, … zal het verhuurde materiaal onmiddellijk en van rechtswege worden aangerekend aan de normale verkoopprijs.

ART 11.BEVOEGDHEID: op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van respectievelijk de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent of het Vredegerecht van het kanton Eeklo.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN S2

ART 1.TOEPASSING: op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van S2 zijn de hierna beschreven voorwaarden van toepassing. De ondertekening van de offerte en/of bestelbon door de klant, houdt in dat de klant kennis heeft genomen van en instemt met de Algemene Voorwaarden (hierna genoemd AV) en impliceert dat de klant afstand doet van zijn eigen voorwaarden. Iedere afwijking moet, om geldig te zijn, schriftelijk vermeld worden en uitdrukkelijk door alle partijen zijn aangenomen.

ART 2.AANBIEDINGEN/BESTELLINGEN:  alle aanbiedingen van S2 zijn vrijblijvend en laatstgenoemde behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen of producten te wijzigen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig tot zolang de voorraad strekt. S2 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden eraan te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.   ART 3.OFFERTES/PRIJZEN: een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De door S2 verstrekte prijzen en/of modaliteiten n.a.v. een offerte aanvraag vanwege de klant worden gegeven zonder enige verbintenis vanwege S2. Gegevens, voorwaarden en prijzen voorkomend in catalogi, advertenties, prijslijsten, nieuwsbrieven of op de website van S2 hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding waaraan S2 ten allen tijde wijzigingen mag aanbrengen. De klant dient de offerte te hand – en te dagtekenen en deze terug te sturen naar S2.   ART 4.BETALINGEN: alle verkopen zijn initieel op hun verkoopdatum contant betaalbaar op de uitbatingszetel, netto en zonder korting, behoudens andersluidend beding. Een andere wijze van betaling brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien, doch kan toegepast worden met instemming van S2. Bij een eventuele betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van S2. Bij ongemotiveerd gemis aan betaling  op de vervaldag van de factuur, vervallen alle eventueel toegestane kortingen en betalingsmodaliteiten en is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het nog verschuldigd bedrag,  ten belope van 10 % per jaar. Bovendien zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 €. Deze vergoedingen blijven verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.   ART 5.LEVERINGEN: de opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend en een vertraging in de levering vanwege S2 kan geen aanleiding geven tot boete of schadeloosstelling. Ingeval de voorziene leveringsdatum met meer dan 3 maanden wordt overschreden, kan de koper zijn bestelling slechts annuleren ten vroegste 7 dagen na een aangetekende ingebrekestelling gericht aan S2, indien deze zonder resultaat is gebleven. In dit laatste geval kan de koper geenszins aanspraak maken op enige schadevergoeding of intresten. In geval van annulatie door de koper kan S2 aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30 % van de geannuleerde bestelling, met een minimum van € 125  en een maximum van € 2.500. De levering van de goederen gebeurt in de magazijnen van S2, behoudens andersluidende overeenkomst. De koper is gehouden ze aldaar af te halen en in ontvangst te nemen, de eerste werkdag volgend op deze waarop S2 de koper in kennis heeft gesteld dat de goederen ter beschikking staan van de koper. Vanaf deze kennisgeving zijn alle risico’s m.b.t. deze goederen ten laste van de koper. Speciale verpakkingen alsook transportkosten zijn nooit in de prijs inbegrepen. De hieraan verbonden kosten, evenals de gebeurlijke montagekosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De goederen, zelfs indien vrachtvrij verzonden, worden steeds voor risico van de koper vervoerd. S2 kan geen enkele verantwoordelijkheid ten laste worden gelegd voor ongevallen tijdens het vervoer, alsook voor vertraging n.a.v. de verzending. Bij het leveren van de goederen staat S2 niet in voor de zware fout en zelfs het opzet van zijn aangestelden of personeelsleden. In geen van deze gevallen kan de koper aanspraak maken op enige schadeloosstelling. Indien de koper verzuimt de goederen af te halen en/of in ontvangst te nemen blijven ze, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven door S2, op risico van de koper opgeslagen in de magazijnen van S2. S2 is in dit geval gerechtigd hiervoor een vergoeding aan te rekenen. Zo de goederen niet worden afgehaald binnen de 14 dagen na voormelde ingebrekestelling wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden ten zijn lastens de koper en zijn de voorwaarden in de 2de alinea van dit artikel van toepassing.   ART 6.PROTEST:  De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk te controleren. Klachten kunnen enkel aanvaard worden indien ze binnen de 8 dagen na de levering, bij  aangetekend schrijven worden gemeld aan S2. Niet overeenstemming van het aantal stukken moet op het ogenblik van de levering gemeld worden om ontvankelijk te zijn.   ART 7.EIGENDOMSVOORBEHOUD: de eigendom van de geleverde producten gaat pas over indien de koper al wat hij op grond van de overeenkomst aan S2 verschuldigd is, heeft voldaan.

ART 8.INTELLECTUELE EIGENDOM: de ter beschikking van de klant gestelde plannen, studies, tekeningen, modellen, afbeeldingen en berekeningen blijven eigendom van S2 en mogen, zonder diens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, niet worden gekopieerd of aan derden worden overgemaakt. Door het toch (gedeeltelijk) overnemen van deze vermelde gegevens, aanvaardt de klant de aan deze studie verbonden kosten.

ART 9.GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID: S2 waarborgt de kwaliteit van haar producten onder dezelfde voorwaarden als de fabrikant ervan. Haar verantwoordelijkheid reikt nooit verder dan die van de fabrikant jegens S2 zelf; geen enkele waarborg wordt verstrekt voor materiaal gekocht in lot, tweede keus of tweedehands. S2 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij in haar hoofde sprake van opzet of grove schuld, waar de schadevergoeding alsdan maximaal het bedrag kan bedragen gelijk aan de factuurwaarde. Waarborg dekt enkel fabricagefouten welke worden hersteld onder garantieperiode. Transport, verpakking, normale slijtage, schade door niet-conform gebruik/opzet/nalatig onderhoud… van de klant, vallen nooit onder garantie.

ART 10.BEVOEGDHEID: op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van respectievelijk de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent of het Vredegerecht van het kanton Eeklo.